הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

אינטגרל קווי מסוג ראשון

תרגילים ופתרונות בנושא: