הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

אינטגרל משטחי מסוג ראשון

תרגילים ופתרונות בנושא: