הרשמו לצפייה בדפי תרגילים פתורים

רענון

חזרה על החומר מהתיכון הנדרש להצלחה בקורס חדו”א. תרגילים ופתרונות בנושאים:

חזקות ושורשים  |  לוגריתמים  |  משוואות  |  אי שיוויונים | חילוק פולינומים